Kontakt:

Anketa:

Návštevnosť:

Hruboňovo - NašeObce.sk

Aktuality

Územný plán obce Hruboňovo – návrh - oznámenie o prerokovaní „ Územného plánu obce Hruboňovo – návrh“

Územný plán obce Hruboňovo – návrh

-          oznámenie o prerokovaní „ Územného plánu obce Hruboňovo – návrh“

 

Obec Hruboňovo ako obstarávateľ „Územného plánu obce “- návrh

 

oznamuje

 

dotknutým orgánom štátnej správy, dotknutým obciam, fyzickým a právnickým osobám a ostatnej verejnosti v obci Hruboňovo, v súlade s ustanovením § 22 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku /stavebný zákon/ v znení neskorších predpisov, že prerokovanie Územného plánu obce Hruboňovo – návrh sa uskutoční v dňoch

 

od  17.07.2017 do 18.08.2017

 

Návrh ÚPN obce Hruboňovo je k nahliadnutiu  na Obecnom úrade v Hruboňove / a na úradnej tabuli obce/, na webovej stránke obce www.hrubonovo.sk/-oznamy

 

Dotknuté obce a dotknuté orgány štátnej správy podľa § 22 stavebného zákona č.50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov sú povinné oznámiť svoje stanovisko k ÚPN obce , najneskôr do 30 dní odo dňa doručenia oznámenia, kedy lehota na prerokovanie UPN obce končí . Lehotu nie je možné predĺžiť a na neskôr doručené stanoviská sa nebude prihliadať.

Zoznam aktualít

Zmena telefónneho čísla ambulancie Šurianky
Oznam o zmene telefónneho čísla na ambulanciu v Šuriankach
Poplatky splatné v mesiaci január 2017
Oznam o splatnosti poplatkov január 2018 Poplatok za spotrebovanú vodu Poplatok za psa za rok 2018 ...
Daň z nehnuteľností
Povinnosť podať daňové priznanie majú z nehnuteľností fyzické osoby alebo právnické osoby, ak v priebehu roku 2017 ....
Oznam o čerpaní vody
Oznam o čerpaní vody