Kontakt:

Anketa:

Návštevnosť:

Hruboňovo - NašeObce.sk

Zmluvy

Zmluvy

Suma od: Suma do: Rok: Hľadať v:
Hľadaný výraz:

Číslo Predmet Zmluvná strana Cena celkom (s DPH)
006/2017 štatutárny audit Audítorská spoločnosť s.r.o
900.00 €
005/2017 kúpa pozemku Obec Hruboňovo
624.49 €
004/2017 Dodatok č. 1 - zmena identifikácie kupujúceho Obec Hruboňovo
0.00 €
004/2017 Predaj pozemku par. č. 109/3 Obec Hruboňovo
2935.42 €
003/2017 Predaj pozemku par. č. 779/9 Obec Hruboňovo
386.74 €
002/2017 Predaj pozemku parc. č. 503/10 Obec Hruboňovo
82.42 €
06/2017 vytriedenie a vyradenie registratúrnych záznamov F o A r ch spol. s r.o.
1400.00 €
D02/2017 Dodatok č. 2 k zámennej zmluve Obec Hruboňovo
0.00 €
D01/2017 Dodatok č. 1 k zámennej zmluve Obec Hruboňovo
0.00 €
01/2016 zámena pozemkov Obec Hruboňovo
0.00 €
001/2017 predaj pozemkov parc. č. 503/4 a 514/3 Obec Hruboňovo
928.81 €
0000 predaj nehnuteľnosti Obec Hruboňovo
3500.00 €
00000 predaj pozemku parcela"C"č.191/7 o výmere 72m2 Obec Hruboňovo
228.00 €
- Zhotovenie územnoplánovacej dokumentácie Územný plán , Obec Hruboňovo Ing. arch. Janka Privalincová
7632.00 €
001/2015 Prenájom KD Výčapky Obec Hruboňovo
20.00 €
17/07/2015 Obnova fasády . Matreská škola Hruboňovo B&MYstav s.r.o.
14999.56 €
001/2015 Prevod vlastníckeho práva k nehnuteľnosti od predávajúceho Obec Hruboňovo na kupujúceho Vojtech Knížat Obec Hruboňovo
1978.08 €
- Revízie elektroinštalácie, bleskozvodov a kontrola elektrických spotrebičov, náradia oprava a údržba verejného osvetlenia a rozhlasu pre obec Hruboňovo. Emil Klepanec
0.00 €
- Poskytnutie služieb na poradenstvo ,spracovanie strategických dokumentov, vypracovanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok a externý manažment projektov v programovom období 2014 - 2020 pre projekty podporené z fondov EÚ PROUNION, a.s.
0.00 €
2014 Vybudovanie kamerového systému v obci Hruboňovo Obecné siete, s.r.o.
10800.00 €
48/NR/2014 Financovanie výdavkov projektu prevencie kriminality,, Kamerový systém v obci Hruboňovo" Ministerstvo vnútra SR, Okresný úrad Nitra
9000.00 €
001/2014 Prevod vlastníckeho práva k nehnuteľnosti od predávajúceho Obec Hruboňovo na kupujúcích Lukáš Pekarovič a manž. Zuzana Obec Hruboňovo
1648.40 €
0900042 Program rozvoja vidieka SR 2007-2014, os č. 4, 3.4.2., Obnova a rozvoj obcí, Výstavba verejných priestranstiev v Hruboňove - stavebné úpravy Pôdohospodárska platobná agentúra
10260.00 €
8/2013 Výstavba verejných priestranstiev v Hruboňove ELLIO spol. s.r.o.Nitra
15479.09 €
- predaj pozemku Obec Hruboňovo
291.64 €
2/2013 Vypracovanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok a externý manažment projektuv ramci implemetácie Integrovanéj stratégie rozvoja územia MAS OZ mikroregión Radošinka prostredníctvom prístupu LEADER z Programu rozvoja vidieka SR 2007-2013 PROUNION, a.s.
800.00 €
01/2013 nájom nehnuteľnosti Obec Hruboňovo
50.00 €
2/2012 Predaj nehnuteľnosti Obec Hruboňovo
387.93 €
11/2012 Modrenizácia a rekonštrukcia kultúrneho domu a obecného úradu v Hruboňove II ELLIO spol. s.r.o.Nitra
21320.32 €
122/2012 Poskytnutie dotácie na realizácu projektu ,, Kultúrna tradícia-zakupenie krojov" Nitriansky samosprávny kraj
200.00 €
11/2012 Poskytnutie dotácie na podporu kultúry ,realizácia projektu ,,Obecná knižnica" Nitriansky samosprávny kraj
100.00 €
152/2012 Poskytnutie dotácie na úhradu nákladov na podporu športu ,, Zabavný - športový deň pri príležitosti MDD spojený s Dňom otcov v obci Hruboňovo" Nitriansky samosprávny kraj
200.00 €
0900015 Program rozvoja vidieka SR 2007 - 2013, Os č. 4, 3.4.2. Obnova a rozvoj obcí , Výstavba verejných priestranstiev v obci Hruboňovo - III. Etapa Pôdohospodárska platobná agentúra
47471.50 €
0900014 Program rozvoja vidieka SR 2007 - 2013, Os č.: 4, 3.4.1. Základné služby pre vidiecke obyvateľstvo, Modernizácia a rekonštrukcia kultúrneho domu a obecného úradu v Hruboňove - II. Etapa Pôdohospodárska platobná agentúra
57075.21 €
0900013 Program rozvoja vidieka SR 2007 - 2013, Os č: 4, 3.4.1. Základné služby pre vidiecke obyvateľstvo, Modernizácia a rekonštrukcia kultúrneho domu a obecného úradu v Hruboňove - I. Etapa Pôdohospodárska platobná agentúra
69710.41 €